Privacy statement

Career Factory respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze website en/of bij ons staat ingeschreven. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Waarom heeft Career Factory een aantal gegevens van u nodig?

 • Om u te kunnen informeren omtrent een passende functie.
 • Om uw reactie op een vacature te kunnen registreren.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw sollicitatie.
 • Om u op de hoogte te houden met relevant nieuws en informatie over onze organisatie.


Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om vraagt, zoals wanneer u reageert op een vacature via onze website of zich aanmeldt op onze nieuwsbrief.

Career Factory, gevestigd te Startbaan 6, Amstelveen, streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Career Factory verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij uw inschrijving / reactie op een vacature:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto (of ander beeldmateriaal) op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Career Factory kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, verwerken wij:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing)
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Van zzp’ers die gaan werken/werken/hebben gewerkt verwerken wij geen BSN en kopie ID bewijs, maar een kopie van het uittreksel KVK, btw nummer, polis en betaalbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

 • Naam, contactgegevens en functie.
 

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Career Factory verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

Career Factory verwerkt de persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, vast personeel van Career Factory en sollicitanten hoofdzakelijk omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, danwel omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (de arbeidsovereenkomst, bemiddelings- of uitzendovereenkomst).

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en overige relaties worden tevens verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of de website van een van onze franchisenemers of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Zie cookie statement. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.  Daarnaast kan met uw toestemming gebruik worden gemaakt van tracking cookies. Aan de hand van de pagina’s op onze website die u bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop websites wordt gebruikt en valt bijvoorbeeld op te maken waarin u geïnteresseerd bent. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het gericht sturen van informatie en aanbiedingen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

Career Factory is een arbeidsbemiddelaar in tijdelijk en vast personeel. Career Factory bemiddelt uitzend- en detacheringskrachten, ZZP’ers en werft en selecteert vast personeel.

Persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, zzp’ers, vast personeel van Career Factory en sollicitanten worden verwerkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de werving & selectie, de salarisadministratie, de personeelsadministratie, het beoordelen en opleiden.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene
Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar van openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Op grond van het gerechtvaardigd belang wordt gebruik gemaakt van jobmatching. Het algoritme zoekt patronen in enerzijds alle kennis en vaardigheden van (potentiële) kandidaten en anderzijds datgene dat Career Factory of opdrachtgevers aanmerken als succesvol. Zo wordt de voorspellende waarde van een match vergroot. Indien Career Factory hierbij persoonsgegevens afkomstig van openbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) verwerkt, wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens. Op grond van toestemming, danwel overeenkomst zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien Career Factory besluit uw gegevens niet te verwerken of u geeft aan dat u niet wilt dat Career Factory uw persoonsgegevens verwerkt, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd en niet verder verwerkt.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie Career Factory diensten verleent, partijen die aan Career Factory diensten verlenen, of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte vindt enkel plaats aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Personeel van Career Factory heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Career Factory diensten verlenen, is Career Factory met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren.

Persoonsgegevens kunnen op een eerder moment verwijderd worden indien Career Factory het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen. Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@careerfactory.nl of Career Factory t.a.v. juridische afdeling, Startbaan 6, 1185 XR  Amstelveen

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Career Factory, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 15 april, 2024.